Privacy

Gebruikersvoorwaarden en Privacy LOP Brussel BaO

Aanmelden Buitengewoon Basisonderwijs Brussel Gebruikers- en privacyvoorwaarden Aanmeldingssysteem voor Buitengewoon Basisonderwijs


Gebruikersovereenkomst

Beste ouder,

Als je jouw kind aanmeldt via https://bubao-brussel.gavs.be ga je akkoord met alle toepassingen, acties en beslissingen van het LOP Brussel BaO die daarbij horen. Deze lees je in onderstaande gebruikersovereenkomst en privacyverklaring. Deze gebruiksovereenkomst en privacyverklaring zijn in overeenstemming met het aanmeldingsdossier van het LOP Brussel BaO voor het buitengewoon basisonderwijs zoals goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten. Als je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken, kan je je hiertegen verzetten via lop.brussel@vlaanderen.be. Houd er wel rekening mee dat wij jou dan de gevraagde dienst ‘het verwerken van de aanmelding van je kind’ niet kunnen verstrekken. Het instemmen met deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn noodzakelijk om de aanmelding te kunnen afronden.

Gegevensverwerking in het kader van het aanmeldingssysteem BDWM: Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur. Scholen voor buitengewoon basisonderwijs, gelegen in het werkingsgebied van het LOP Brussel BaO hebben aangegeven dat zij wensen samen te werken met een gezamenlijk, digitaal aanmeldingssysteem. De schoolbesturen van de scholen voor buitengewoon basisonderwijs in het LOP Brussel BaO mandateren LOP Brussel BaO voor het ordenen, toewijzen en bekendmaken van de resultaten. Jouw persoonsgegevens worden door het LOP Brussel BaO verwerkt in het kader van de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2024-2025, op basis van het algemeen belang dat haar is toegekend.


Privacyverklaring

Welke informatie van uw gezin zit in het aanmeldingsregister?

In het aanmeldingsregister komt de informatie die je bij het aanmelden invult: de naam van de ouder en het kind, het domicilieadres, het rijksregisternummer van het kind, de antwoorden op de vragenlijst, wie het kind heeft aangemeld, contactgegevens van de ouders, je schoolkeuzes en je voorkeurorde.

Je hebt de mogelijkheid om aan te duiden dat je niet kan antwoorden. Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over jou of jouw kind.

Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is opgenomen, inzien en verbeteren?

Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Je contacteert de helpdesk lop.brussel@vlaanderen.be. Je ontvangt nadien een kopie van de nieuwe geregistreerde gegevens. Na 8 maart 2024 om 16.00 uur (einde van de aanmeldperiode) is het niet meer mogelijk om je gegevens te wijzigen.

Waarvoor worden de gegevens van je kind en je gezin gebruikt?

 • Op individueel niveau worden de gegevens van je kind gebruikt voor: de rangordening van je kind en de toewijzing van een school. Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van je aanmelding. Om voor je kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 • Op globaal niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt om de goede werking van het aanmeldsysteem BDWM te evalueren om na te gaan of het systeem technisch goed functioneert, de rangordeningen en toewijzingen correct gebeuren In welke mate kinderen terecht kunnen in een school van hogere voorkeur van hun ouders

Wie kan welke gegevens van je kind en je gezinssituatie inzien?

 • De personen die door het LOP gemandateerd zijn om het aanmeldsysteem te beheren en/of de helpdesk voor ouders en scholen te bemannen.
 • De directeur van de school die aan je kind wordt toegewezen, met het oog op het realiseren van de inschrijvingen van je kind.
 • De directeur van de scholen waar je kind op de weigeringslijst komt. Ook deze scholen krijgen niet te zien wat je voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen je je kind aanmeldde. De toegang is voor de scholen beperkt tot de volgende gegevens: adres, telefoonnummer en naam van de ouders, geboortedatum, RRN (rijksregisternummer), adres van het kind, of het kind een verslag heeft met toegang tot buitengewoon onderwijs.

Hoe worden de gegevens van uw gezin gecontroleerd? De controle bestaat uit twee delen:

 • Controle door de beheerder: Voor het toewijzen van de plaatsen, volgens de criteria afgesproken binnen het LOP Brussel BaO, gebeuren volgende noodzakelijke controles: Volledigheid: werden alle velden ingevuld? Dubbele aanmelddossiers: één kind kan maar één keer aangemeld worden. Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen. De beheerder kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren en het dossier te vervolledigen of te corrigeren. Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een aanmelddossier nooit aangepast.
 • Controle door de school bij inschrijving: wanneer je je kind gaat inschrijven op school na een aanmelding, kan de school controleren of de ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan je volgende documenten meebrengen bij inschrijving:
  • Identiteitsbewijs van je kind;
  • Bewijs van woon- of verblijfplaats van het kind;
  • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (indien van toepassing)
  • Bewijs Nederlandstalig (B2) en verwantschap

Opgelet! Wanneer een school bij inschrijving vaststelt dat de ingevulde gegevens niet correct zijn, verlies je je recht op inschrijving. Vul daarom alle gegevens eerlijk in. Je bent als ouder verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van alle noodzakelijke gegevens. De aanmelding gebeurt op school.

Hoelang worden je gegevens bewaard? Het LOP Brussel BaO bewaart gedurende maximum 15 maanden een dataset in een beveiligde omgeving, die het enkel zal gebruiken in het kader van onderzoek en beleidsopvolging in verband met de aanmeld- en inschrijvingsprocedure. Indien deze gegevens zouden worden gekoppeld of gedeeld met andere partijen, dan gebeurt dit enkel nadat hiervoor een protocol wordt afgesloten tussen de betrokken instanties, zoals bedoeld in artikel 8 van het decreet betreffende het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2018.

Waar kan je terecht met vragen over deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring? Heb je vragen over welke gegevens wij over je kind verwerken? Of wil je de opgegeven gegevens laten verbeteren of wissen? Neem contact op met lop.brussel@vlaanderen.be. Ben je het niet eens met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken? Wend je tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens via https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc.

Heb je een klacht over het verloop van de aanmeldingsprocedure zelf of het resultaat ervan? Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing? Wacht niet tot na het verlopen van de aanmeldingsperiode om contact te nemen. Bezorg het LOP Brussel BaO uw eventuele opmerkingen via lop.brussel@vlaanderen.be

Je kan ook klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van dit bericht: commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be.