Privacy

Gebruikersvoorwaarden en Privacy
LOP Brussel BaO: Aanmelden Buitengewoon Basisonderwijs
Brussel
Gebruikers- en privacy voorwaarden
Aanmeldingssysteem voor Buitengewoon Basisonderwijs

 1. Gebruikersovereenkomst
  Beste ouder,
  Als je jouw kind aanmeldt via https://bubao-brussel.gavs.be ga je akkoord met
  alle
  toepassingen, acties en beslissingen van het LOP Brussel BaO die daarbij
  horen. Deze lees je
  in onderstaande gebruikersovereenkomst en privacyverklaring. Deze
  gebruiksovereenkomst en
  privacyverklaring zijn in overeenstemming met het aanmeldingsdossier van
  het LOP Brussel BaO voor het buitengewoon basisonderwijs zoals
  goedgekeurd door de Commissie inzake
  Leerlingenrechten.
  Als je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken, kan je je hiertegen verzetten
  via lop.brussel@vlaanderen.be. Houd er wel rekening mee dat wij jou dan de
  gevraagde dienst ‘het verwerken van de aanmelding van je kind’ niet kunnen
  verstrekken.
  Het instemmen met deze gebruikersovereenkomst en privacyverklaring zijn
  noodzakelijk om de
  aanmelding te kunnen afronden.
 2. Gegevensverwerking in het kader van het aanmeldingssysteem BDWM:
  Het organiseren van de inschrijvingen is de verantwoordelijkheid van een
  schoolbestuur.
  Scholen voor buitengewoon basisonderwijs, gelegen in het werkingsgebied
  van het LOP Brussel BaO
  hebben aangegeven dat zij wensen samen te werken met een gezamenlijk,
  digitaal aanmeldingssysteem.
  De schoolbesturen van de scholen voor buitengewoon basisonderwijs in het
  LOP Brussel BaO mandateren LOP Brussel BaO voor het
  ordenen, toewijzen en bekendmaken van de resultaten.
  Jouw persoonsgegevens worden door het LOP Brussel BaO verwerkt in het
  kader van de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024, op basis
  van het algemeen
  belang dat haar is toegekend.
 3. Privacyverklaring.
  Welke informatie van uw gezin zit in het aanmeldingsregister ?
  In het aanmeldingsregister komt de informatie:
   Die je bij het aanmelden invult: de naam van de ouder en het kind, het
  domicilieadres, het
  rijksregisternummer van het kind, de antwoorden op de vragenlijst, wie het
  kind heeft

aangemeld, contactgegevens van de ouders, je schoolkeuzes en je
voorkeurorde.
Je hebt de mogelijkheid om aan te duiden dat je niet kan antwoorden.
Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met
persoonsinformatie over jou of jouw
kind.
Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister
is opgenomen, inzien
en verbeteren?
Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode.
Je contacteert de helpdesk lop.brussel@vlaanderen.be.
Je ontvangt nadien een kopie van de nieuwe geregistreerde gegevens.
Na 24 maart om 16u (einde van de aanmeldperiode) is het niet meer mogelijk
om je gegevens te
wijzigen.
Waarvoor worden de gegevens van je kind en je gezin gebruikt ?
 Op individueel niveau worden de gegevens van je kind gebruikt voor:
o de rangordening van je kind en de toewijzing van een school.
o Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van je aanmelding.
o Om voor je kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te
vrijwaren,
als daar later toch nog een plaats vrijkomt.
 Op globaal niveau worden de gegevens van alle aangemelde kinderen gebruikt
o om de goede werking van het aanmeldsysteem BDWM te evalueren
o Om na te gaan of het systeem technisch goed functioneert, de rangordeningen en
toewijzingen correct gebeuren
o In welke mate kinderen terecht kunnen in een school van hogere voorkeur van hun
ouders
Wie kan welke gegevens van je kind en je gezinssituatie inzien ?
 De personen die door het LOP gemandateerd zijn om het aanmeldsysteem te
beheren en/of de
helpdesk voor ouders en scholen te bemannen.
 De directeur van de school die aan je kind wordt toegewezen, met het oog op het
realiseren van
de inschrijvingen van je kind.
 De school krijgt niet te zien wat je voorkeurorde is, noch voor welke andere scholen
je je kind
aanmeldde.
 De directeur van de scholen waar je kind op de weigeringslijst komt.
 Ook deze scholen krijgen niet te zien wat je voorkeurorde is, noch voor welke
andere scholen je
je kind aanmeldde.
De toegang is voor de scholen beperkt tot de volgende gegevens:
o adres, telefoonnummer en naam van de ouders
o geboortedatum, RRN (rijksregisternummer), adres van het kind
o of het kind een verslag heeft met toegang tot buitengewoon onderwijs

Hoe worden de gegevens van uw gezin gecontroleerd?
De controle bestaat uit twee delen:
 Controle door de beheerder :
Voor het toewijzen van de plaatsen, volgens de criteria afgesproken binnen het
LOP Brussel BaO, gebeuren volgende noodzakelijke controles:
o Volledigheid: werden alle velden ingevuld?
o Dubbele aanmelddossiers : één kind kan maar één keer aangemeld worden.
Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen
van de plaatsen.
De beheerder kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te
contacteren en het
dossier te vervolledigen of te corrigeren.
Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een aanmelddossier nooit aangepast.
 Controle door de school bij inschrijving: wanneer je je kind gaat inschrijven op
school na een aanmelding, kan de school controleren of de ingevulde
gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan je
volgende documenten meebrengen bij inschrijving:

 • Identiteitsbewijs van je kind;
 • Bewijs van woon- of verblijfplaats van het kind;
 • Verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (indien van
  toepassing)
   Bewijs Nederlandstalig (B2) en verwantschap

Opgelet !
Wanneer een school bij inschrijving vaststelt dat de ingevulde gegevens niet correct
zijn, verlies je
je recht op inschrijving. Vul daarom alle gegevens eerlijk in.
Je bent als ouder verantwoordelijk voor het correct en volledig invullen van alle
noodzakelijke
gegevens. De aanmelding gebeurt op school.
Hoelang worden je gegevens bewaard?
Het LOP Brussel BaO bewaart gedurende maximum 15 maanden een dataset in een
beveiligde omgeving, die het enkel zal gebruiken in het kader van onderzoek en
beleidsopvolging in
verband met de aanmeld – en inschrijvingsprocedure. Indien deze gegevens zouden
worden

gekoppeld of gedeeld met andere partijen, dan gebeurt dit enkel nadat hiervoor een
protocol wordt
afgesloten tussen de betrokken instanties, zoals bedoeld in artikel 8 van het decreet
betreffende
het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2018.
Waar kan je terecht met vragen over deze gebruikersovereenkomst en
privacyverklaring?
 Heb je vragen over welke gegevens wij over je kind verwerken?
Of wil je de opgegeven gegevens laten verbeteren of wissen?
Neem contact op met lop.brussel@vlaanderen.be.
 Ben je het niet eens met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken? Wend je
tot de
Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens via
https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc.
 Heb je een klacht over het verloop van de aanmeldingsprocedure zelf of het
resultaat ervan?
Er is een probleem bij het aanmelden of je hebt een klacht over de toewijzing ?
Wacht niet tot na het verlopen van de aanmeldingsperiode om contact te nemen.
Bezorg het LOP Brussel BaO uw eventuele opmerkingen via
lop.brussel@vlaanderen.be

 Ga je niet akkoord met de beslissing van deze lokale commissie, dan kun je een
klacht
indienen bij de commissie inzake Leerlingenrechten.